شرکت کارگزاری سهام پژوهان با بیش از 10 سال تجربه در ارائه خدماتمالی و سرمایه ای خط مشی کیفیت خود را بر پایه ارتقاء سطح رضایتمندی مشتری و کسباعتماد کامل مشتریان و ذینفعان تعیین نموده و بدینوسیله تعهد خود را مبنی براستقرار و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات استاندارد ISO9001:2008و الزامات سازمان بورس اعلام میدارد.

1-توسعه  سهم بازار

2-ارتقاء سطح رضايت مشتریان

3-ارتقاءسطح آگاهی و رضايتپرسنل  وانگيزش وآموزش آنها در جهت بهبودمستمرفعاليتها

از اهداف اصلي در این زمینه بوده و در جهت دستيابي به اين اه‍‍داف،فعاليتهای موثری تعيين و اجراء مي گردند. اينجانب ضمن تعهد به اجراي این خط مشي واختصاص منابع مورد نياز و بازنگري موارد مذكور در دوره هاي زماني مناسب، ‌از تمامي همكاران انتظار دارم با عنايت كامل بهموازين مندرج در اين سند، تلاش و همكاري لازم را در جهت استقرار كامل و  بهبود مستمر اين نظام انجام دهند.