شاخص کل: شاخص آزاد شناور:
تعداد شرکت مثبت: تعداد شرکت منفی:
بیشترین حجم معامله:   (حجم:) قیمت:
بیشترین ارزش معامله :   (ارزش:) قیمت:
بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت درصد حجم معامله
بیشترین صف خرید
نماد قیمت درصد حجم صف
بهترین تقاضا
نماد قیمت درصد حجم معامله
بیشترین حجم معاملات
نماد قیمت درصد حجم معامله ارزش معامله
بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت درصد حجم معامله
بیشترین صف فروش
نماد قیمت درصد حجم صف
بیشترین عرضه
نماد قیمت درصد حجم معامله
بیشترین ارزش معاملات
نماد قیمت درصد حجم معامله ارزش معامله