شماره حساب های جاری کارگزاری

شماره کارت های کارگزاری سهام پژوهان شایان

بانک پارسیان:شماره کارت 3672_4815_0610_6221

بانک آینده: شماره کارت6953_1000_1470_6362

بانک ایران زمین :شماره کارت4857_0000_8570_5057

بانک ملی ایران

شعبه بورس، کد 695، سیبا 0106449534003

بنام شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان

شماره شیا بانک ملیIR42_0170_0000_0010_6449_5340_03

بانک پاسارگاد

شعبه کامرانیه، کد 328

شماره حساب: 1-14488578-110-328

شبا: IR900570032811014488578001

بانک سامان

شعبه بورس، کد 849، حساب جاری 1_59659_40_849

بنام شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان

شماره شبا بانک سامان IR22_0560_0849_0400_0059_6590_01

بانک تجارت

شعبه حافظ کد110 شماره حساب 156348430

بنام شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان

شماره شبا IR24_0180_0000_0000_0156_3484_30

بانک صادرات

شعبه جمهوری، کد 239 شماره حساب سپهر 0103489419008

بنام شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان

شماره شبا بانک صادرات IR64_0190_0000_0010_3489_4190_08

بانک اقتصاد نوین

شعبه حافظ جنوبی، کد 106، حساب جاری 1_4480_2_106

بنام شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان

شماره شبا بانک اقتصادنوین IR10_0550_0106_0020_0004_4800_01

بانک انصار

شعبه مستقل مرکزی ، کد 4410، شماره حساب 001_06965788_043_4410

بنام شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان

شماره شیا انصار IR96_0630_4410_0430_6965_7880_01

بانک ملت

شعبه بورس ، کد 62059، شماره حساب 33701203/93

بنام شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان

شماره شبا بانک ملت IR15_0120_0000_0000_3370_1203_93

بانک دی

شعبه حافظ، کد 0129، حساب جاری 0100135038009

بنام شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان

شماره شبا دیIR38_0660_0000_0010_0135_0380_09 

بانک پارسیان

شعبه کامرانیه، کد1017، جاری 210004660000

بنام شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان

شماره کارت پارسیان3672_4815_0610_6221

شماره شباIR95_0540_1017_0210_0004_6600_00

بانک سپه

شعبه طالقانی ،کد262_جاری 26280014506

شباIR75_0150_0000_0026_2800_1454_06

بانک آینده

شعبه گاندی،کد265،شماره حساب جاری 0100262734000

شماره کارت 6953_1000_1470_6362

شباIR39-0620_0000_0010_0262_7340_00

بانک گردشگری

شعبه کامرانیه ،کد0121،جاری 121714645031

شباIR44_0640_0121_0071_0464_5030_01

بانک ایران زمین

شعبه جامی،کد144،حساب جاری 1_1122907_11_144

شمارکارت 4857_0000_8570_5057

شباIR75_0690_0144_0110_1122_9070_01

بانک خاورمیانه

شعبه ظفر،کد1009،حساب جاری 10091009110400707072059

شباIR31_0780_1009_1104_0707_0720_59

د- مدارک مورد نیاز برای مشتریان جدید

      اصل شناسنامه و کپی صفحه اول و توضیحات آن

      اصل کارت ملی یا شماره ملی و کپی

      اصل فیش واریزی برای خریداران

      اصل برگه سهام برای فروشندگان

هـ- مدارک مورد نیاز برای تغییر کارگزار ناضر به صورت حضوری

      اصل برگه سهام

      امضا درخواست مربوطه